Bộ môn Giáo dục thể chất

TS. GVC. Phạm Việt Thanh


TS. GVC. Phạm Việt Thanh

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0932992252

Email: pvthanh@dthu.edu.vn


ThS. Ngô Trần Thúc Bảo


ThS. Ngô Trần Thúc Bảo
1. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa phụ trách, Trưởng bộ môn và trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công.
2. Phó trưởng bộ môn là người giúp cho Trưởng bộ môn trong việc quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động của Bộ môn theo chức năng nhiệm vụ:
a) Quản lý hồ sơ giảng viên và tổ chức hoạt động chuyên môn của Bộ môn theo sự phân công của Trưởng bộ môn;
b) Đề xuất với Trưởng bộ môn về chương trình, nội dung và phối hợp với Trưởng bộ môn phân công giảng dạy các học phần do Bộ môn quản lý;
c) Phối hợp với Trưởng bộ môn về việc xây dựng kế hoạch biên soạn bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo của Bộ môn quản lý;
d) Kiểm tra, dự giờ và đánh giá giờ dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ môn theo sự phân công của Trưởng bộ môn;
đ) Tham mưu Trưởng bộ môn về việc xây dựng chương trình đào tạo và quản lý hoạt động đào tạo; Phối hợp với Trưởng bộ môn trong việc kiểm tra, giám sát viên chức giảng dạy thực hiện nhiệm vụ ra đề thi và chấm thi đúng quy định;
e) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công cho Trưởng bộ môn;
g) Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác của bộ môn do Trưởng khoa và Trưởng bộ môn phân công.

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0979.160.100

Email: nttbao@dthu.edu.vn


TS. Lê Thị Minh Đạo


TS. Lê Thị Minh Đạo

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0388.797.551

Email: đaohdt@yahoo.com.vn


ThS. Đỗ Vĩnh Khiết


ThS. Đỗ Vĩnh Khiết

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 038.565.7035

Email: dovinhkhiet2020@gmail.com


CN. Ngô Thanh Kiệt


CN. Ngô Thanh Kiệt

Chức vụ: Giảng viên

Học vị:

Điện thoại:

Email: ntkiet@dthu.edu.vn


ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương (1976)


ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương (1976)

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0918999554

Email: nttduong (a)@dthu.edu.vn


ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương (1978)


ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương (1978)

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0398186945

Email: nttduong (b)@dthu.edu.vn


ThS. Nguyễn Trung Nam


ThS. Nguyễn Trung Nam

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0918.678.869

Email: namvff@gmail.com


ThS. Phạm Hiền Chương


ThS. Phạm Hiền Chương

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 093.999.1155

Email: phchuong@dthu.edu.vn


ThS. Trần Minh Hùng


ThS. Trần Minh Hùng

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0903845996

Email: tmhung@dthu.edu.vn


ThS. Trần Thị Kim Ngọc


ThS. Trần Thị Kim Ngọc

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0918547869

Email: ttkngoc@dthu.edu.vn


ThS. Trần Văn Đỏ


ThS. Trần Văn Đỏ

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0939459123

Email: tvdo@dthu.edu.vn


ThS. Huỳnh Nguyễn Kim Ngàn


ThS. Huỳnh Nguyễn Kim Ngàn

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0776 111 886

Email: hnkngan@dthu.edu.vn


ThS. Hồ Thanh Tâm


ThS. Hồ Thanh Tâm

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0918.66.00.41

Email: hothanhtamdhdt@gmail.com


ThS. Nguyễn Duy Thanh


ThS. Nguyễn Duy Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0927733567

Email: ndthanh@dthu.edu.vn


ThS. Trần Ngọc Minh Khoa


ThS. Trần Ngọc Minh Khoa

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0908529911

Email: tnmkhoa@dthu.edu.vn


ThS. Trần Hữu Điền


ThS. Trần Hữu Điền
1. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo khoa và trước pháp luật về công việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của chuyên viên Quản lý học tập.
2. Thực hiện các công việc của chuyên viên Quản lý học tập hệ không chính quy tại Trường Đại học Đồng Tháp và các tỉnh liên kết đào tạo:
a) Theo dõi việc thực hiện chương trình đào tạo, tiến độ dạy học hệ không chính quy của giảng viên, báo cáo tiến độ giảng dạy theo đúng kế hoạch và chương trình;
b) Phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng đề xuất thi kết thúc học phần, tổ chức coi thi, chấm thi,… hệ không chính quy theo quy định;
c) Lưu trữ bảng điểm giảng dạy của giảng viên giảng dạy hệ không chính quy VHVL tại Trường Đại học Đồng Tháp và các tỉnh liên kết đào tạo;
d) Lập đề nghị thanh toán giảng dạy, chấm bài KTTK của giảng viên theo thông báo của Trung tâm Liên kết đào tạo và Phòng Đảm bảo chất lượng;
đ) Phối hợp với Trung tâm Liên kết đào tạo theo dõi đăng kí học lại, học cải thiện điểm (nếu có), tổng hợp kết quả bảo lưu môn học; quản lý hồ sơ, bài thi, điểm thi học kỳ và nhập điểm của học viên đúng theo quy định;
e) Phối hợp với các Trưởng Bộ môn lập kế hoạch dạy học trong từng học kỳ; 
g) Bảo quản, lưu giữ hồ sơ mở lớp liên thông hệ VHVL tại Trường Đại học Đồng Tháp và các tỉnh liên kết đào tạo (xét hồ sơ tuyển sinh, xây dựng chương trình đào tạo…) ngành Giáo dục Thể chất;
h) Tư vấn các vấn đề liên quan đến học tập của học viên hệ không chính quy thực hiện đúng các quy trình quản lý đào tạo;
i) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công cho Trưởng khoa; Báo cáo hàng tháng, quý cho Nhà trường;
k) Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

Chức vụ: Giảng viên (Kiêm nhiệm QLHT)

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0907.775.234

Email: thdien@dthu.edu.vn


ThS. Châu Nhật Tân


ThS. Châu Nhật Tân
1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về công việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của chuyên viên Quản lí sinh viên.
2. Trực tiếp thực hiện các công việc của chuyên viên Quản lý người học như: sinh viên hệ chính quy và học viên hệ liên thông VHVL tại Trường Đại học Đồng Tháp và các tỉnh liên kết đào tạo:
a) Thu thập thông tin và khảo sát việc làm của sinh viên chính quy sau khi tốt nghiệp ngành Giáo dục Thể chất;
b) Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các cuộc thi cấp Khoa, cấp Trường;
c) Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tư vấn và dịch vụ: tư vấn các vấn đề liên quan đến học tập, ngành học, việc làm, chế độ chính sách của sinh viên hệ chính quy;
d) Phối hợp với chuyên viên Quản lý học tập quản lý các loại hồ sơ tài sản, hồ sơ tự đánh giá chương trình đào tạo của Khoa;
e) Phụ trách cập nhật thông tin, tương tác của người học (sinh viên, học viên) trên mạng xã hội (Fanpage, Facebook, Zalo…);
f) Phụ trách trực tiếp công tác lưu trữ thông tin về hoạt động thi đấu thể thao, hoạt động phong trào, các sự kiện và thành tích các hoạt động của Khoa tổ chức; xét học bổng khuyến khích học tập và học bổng tài trợ cho sinh viên;
g) Trực tiếp thực hiện công việc soạn thảo các văn bản (kế hoạch, đề nghị và thông báo) đề xuất các hoạt động liên quan đến cơ sở vật chất của Khoa, liên quan đến các hoạt động về chế độ chính sách, khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên chính quy tại Trường;
h) Phối hợp phòng Đào tạo lập danh sách sinh viên tham gia Kiến tập sư phạm, Thực tập sư phạm, lưu trữ hồ sơ kiến tập và thực tập theo quy định;
i) Phối hợp với các đơn vị, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khác của Khoa;
k) Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.
* Công tác kiêm nhiệm quản lý tài sản, dụng cụ giảng dạy của Khoa:
- Thực hiện việc quản lý chung tài sản cố định của đơn vị, cơ sở vật chất và dụng cụ trang thiết bị giảng dạy thể dục thể thao (TDTT) tại Trường;
- Đề xuất, dự trù kinh phí mua sắm dụng cụ giảng dạy TDTT hàng năm;
- Kiểm tra và đề nghị sửa chữa tài sản, dụng cụ giảng dạy;
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công cho Trưởng khoa;

Chức vụ: Chuyên viên Phụ trách QLSV

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0377.511.851

Email: chaunhattan1986@gmail.com


CN. Trương Thị Quý


CN. Trương Thị Quý
1. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo khoa và trước pháp luật về công việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
2. Trực tiếp thực hiện các công việc của chuyên viên Quản lý học tập hệ chính quy tại Trường Đại học Đồng Tháp và kiêm nhiệm thư ký ISO, văn thư, kế toán của Khoa, cụ thể như sau:
a) Theo dõi việc thực hiện chương trình đào tạo, tiến độ dạy học của giảng viên và sinh viên hệ chính quy các ngành đào tạo Đại học và Cao đẳng tại Trường;
b) Báo cáo tổng hợp kết quả mở lớp môn học, tình hình sinh viên đăng ký môn học vào đầu mỗi học kỳ và kết quả học tập của sinh viên sau mỗi học kỳ, năm học;
c) Phụ trách công tác quản lý học tập đối với sinh viên đăng ký học phần Giáo dục thể chất không chuyên, học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh; 
d) Quản lý hồ sơ, bài thi, điểm thi học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh của sinh viên hệ chính quy các ngành đào tạo Đại học và Cao đẳng tại Trường;
đ) Phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng tổ chức coi thi, chấm thi kết thúc học phần, lập danh sách giảng viên coi thi, tham gia cắt phách bài thi hệ chính quy các ngành  theo quy định;
e) Phối hợp với phòng Đào tạo, Trưởng bộ môn tổng hợp phân công giảng dạy trong năm học và thanh toán giờ dạy các lớp chính quy cho viên chức theo quy định;
g) Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ và hành chính của khoa;
- Thực hiện chấm công hàng tháng, phân công coi thi theo học kỳ; 
- Phụ trách công tác tài chính của Khoa, thanh, quyết toán kinh phí hoạt động của đơn vị theo quy định;
- Lưu trữ hồ sơ Hội nghị viên chức, hồ sơ đánh giá và xếp loại viên chức, hồ sơ sơ kết học kỳ, hồ sơ tổng kết năm học, hồ sơ quy hoạch viên chức. Thư kí các cuộc họp và thư ký ISO của Khoa;
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công cho Trưởng khoa;
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.
h) Phối hợp với các đơn vị, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khác của Khoa.

Chức vụ: Chuyên viên phụ trách giáo vụ khoa (QLHT)

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: 0969750590

Email: ttquy@dthu.edu.vn


Bộ môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh

ThS. Tiêu Thanh Sang


ThS. Tiêu Thanh Sang
1. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa phụ trách và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của bộ môn theo chức năng và nhiệm vụ quy định.
2. Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn được bổ nhiệm quản lý:
a) Quản lý hồ sơ giảng viên và xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của Bộ môn theo năm học như: phân công giảng dạy, nghiên cứu khoa học, dự giờ và đánh giá chất lượng chuyên môn giờ dạy, xây dựng kế hoạch chuyên môn theo năm học, báo cáo chuyên đề chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn định kỳ …;
b) Lập kế hoạch, đề xuất mua sắm, sửa chữa trang thiết bị dụng cụ phục vụ dạy học học phần môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh vào đầu năm học…..;
c) Xét duyệt đề cương môn học, theo dõi tiến độ và kế hoạch giảng dạy của giảng viên, chịu trách nhiệm về chương trình, nội dung dạy học các học phần môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh;
d) Xây dựng kế hoạch biên soạn bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và các học phần do Bộ môn quản lý; Kiểm tra, giám sát, ký duyệt và chịu trách nhiệm việc phân công viên chức giảng dạy trong Bộ môn thực hiện ra đề thi và chấm thi đúng qui định;
đ) Tham mưu Trưởng khoa và Phó Trưởng khoa phụ trách về chương trình đào tạo và quản lý hoạt động đào tạo các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, học thuật cho giảng viên trong Bộ môn quản lý;
e) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của Bộ môn, cải tiến phương pháp dạy học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh;
g) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công cho Trưởng khoa và Phó Trưởng khoa phụ trách;
h) Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa và Hiệu trưởng phân công.

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn GD Quốc phòng và An ninh

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 091.8182.777

Email: ttsang@dthu.edu.vn


ThS. Trần Minh Sang


ThS. Trần Minh Sang

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0919.099.680

Email: tmsang74@gmail.com


ThS. Trương Văn Lợi


ThS. Trương Văn Lợi

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0989223710

Email: tvloi@dthu.edu.vn


ThS. Nguyễn Tất Hùng


ThS. Nguyễn Tất Hùng

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0359038356

Email: nthung@dthu.edu.vn


ThS. Nguyễn Thị Huyền


ThS. Nguyễn Thị Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0359 150 227

Email: nguyenthihuyen@dthu.edu.vn


ThS. Trần Văn Điền


ThS. Trần Văn Điền

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0944.138.150

Email: tvdien@dthu.edu.vn


CN. Lê Thanh Phong


CN. Lê Thanh Phong

Chức vụ: Giảng viên

Học vị:

Điện thoại: 0985 770 484

Email: ltphong@dthu.edu.vn