• Quyết định số 1077/QĐ-ĐHĐT về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2022 - 2023 cho sinh viên khoa GDTC-QP và AN
  • THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2023
  • LỄ KỶ NIỆM mừng 20 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp (10/01/2003 - 10/01/2023) và 19 năm đào tạo trình độ đại học Ngành Giáo dục Thể chất (2004 - 2023)
  • THƯ NGỎ Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường (10/01/2003 -10/01/2023) và Mừng 19 năm đào đạo trình độ đại học ngành GDTC (2004-2023)
  • Thư mời dự ngày Hội Khoa và họp mặt Cựu Sinh viên chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường (10/01/2003 - 10/01/2023) và 19 năm đào tạo đại học ngành Giáo dục thể chất (2004 - 2023)
Thông tin tuyển sinh năm 2023 (Dự kiến) của Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng và An ninh tại Trường Đại học Đồng Tháp
Images Detail News

Quyết định số 1077/QĐ-ĐHĐT về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2022 - 2023 cho sinh viên khoa GDTC-QP và AN 

Quyết định số 1077/QĐ-ĐHĐT về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2022 - 2023 cho sinh viên khoa GDTC-QP và AN