Lãnh đạo khoa

TS. Trần Anh Hào


TS. Trần Anh Hào

Chức vụ: Trưởng Khoa

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0918258008

Email: tahao@dthu.edu.vn


ThS.GVC. Nguyễn Văn Hậu


ThS.GVC. Nguyễn Văn Hậu

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Học vị: Thạc sĩ - GVC

Điện thoại: 0989234676

Email: nguyenvanhau@dthu.edu.vn


ThS. La Văn Liêm


ThS. La Văn Liêm

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0919060440

Email: lvliem@dthu.edu.vn


Bộ môn Giáo dục thể chất

ThS. GVC. Nguyễn Văn Hậu


ThS. GVC. Nguyễn Văn Hậu

Chức vụ: Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0989234676

Email: nguyenvanhau@dthu.edu.vn


TS.GVC. Phạm Việt Thanh


TS.GVC. Phạm Việt Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0932992252

Email: pvthanh@dthu.edu.vn


ThS. Ngô Trần Thúc Bảo


ThS. Ngô Trần Thúc Bảo

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0979160100

Email: nttbao@dthu.edu.vn


TS. Lê Thị Minh Đạo


TS. Lê Thị Minh Đạo

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0386797551

Email: ltmdao@dthu.edu.vn


ThS. Đỗ Vĩnh Khiết


ThS. Đỗ Vĩnh Khiết

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: dvkhiet@dthu.edu.vn


ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương (1976)


ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương (1976)

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0918999554

Email: nttduong (a)@dthu.edu.vn


ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương (1978)


ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương (1978)

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0398186945

Email: nttduong (b)@dthu.edu.vn


ThS. Phạm Hiền Chương


ThS. Phạm Hiền Chương

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0939991155

Email: phchuong@dthu.edu.vn


ThS. Huỳnh Nguyễn Kim Ngàn


ThS. Huỳnh Nguyễn Kim Ngàn

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0776 111 886

Email: hnkngan@dthu.edu.vn


ThS. Nguyễn Duy Thanh


ThS. Nguyễn Duy Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0927733567

Email: ndthanh@dthu.edu.vn


ThS. Trần Minh Hùng


ThS. Trần Minh Hùng

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0903845996

Email: tmhung@dthu.edu.vn


ThS. Nguyễn Trung Nam


ThS. Nguyễn Trung Nam

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0918678869

Email: ntnam@dthu.edu.vn


ThS. Hồ Thanh Tâm


ThS. Hồ Thanh Tâm

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0918660041

Email: httam@dthu.edu.vn


ThS. Trần Thị Kim Ngọc


ThS. Trần Thị Kim Ngọc

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0918547869

Email: ttkngoc@dthu.edu.vn


ThS. Trần Văn Đỏ


ThS. Trần Văn Đỏ

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0939459123

Email: tvdo@dthu.edu.vn


TS. Trần Hữu Điền


TS. Trần Hữu Điền

Chức vụ: Giảng viên kiêm nhiệm QLHT

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0907775234

Email: thdien@dthu.edu.vn


ThS. Nguyễn Ngọc Tiến


ThS. Nguyễn Ngọc Tiến

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0966770776

Email: nntien@dthu.edu.vn


ThS. Châu Nhật Tân


ThS. Châu Nhật Tân

Chức vụ: Chuyên viên phụ trách QLSV

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0377511851

Email: cntan@dthu.edu.vn


CN. Ngô Thanh Kiệt


CN. Ngô Thanh Kiệt

Chức vụ: Giảng viên

Học vị:

Điện thoại:

Email: ntkiet@dthu.edu.vn


CN. Trương Thị Quý


CN. Trương Thị Quý

Chức vụ: Chuyên viên phụ trách giáo vụ khoa (QLHT)

Học vị:

Điện thoại: 0969750590

Email: ttquy@dthu.edu.vn


Bộ môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh

ThS. Tiêu Thanh Sang


ThS. Tiêu Thanh Sang

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0918 182 777

Email: ttsang@dthu.edu.vn


ThS. Trần Minh Sang


ThS. Trần Minh Sang

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0919099680

Email: tmsang@dthu.edu.vn


ThS. Trần Văn Điền


ThS. Trần Văn Điền

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0944138150

Email: tvdien@dthu.edu.vn


ThS. Trương Văn Lợi


ThS. Trương Văn Lợi

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0989223710

Email: tvloi@dthu.edu.vn


ThS. Nguyễn Tất Hùng


ThS. Nguyễn Tất Hùng

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0359038356

Email: nthung@dthu.edu.vn


ThS. Nguyễn Thị Huyền


ThS. Nguyễn Thị Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0359 150 227

Email: nguyenthihuyen@dthu.edu.vn


CN. Lê Thanh Phong


CN. Lê Thanh Phong

Chức vụ: Giảng viên

Học vị:

Điện thoại: 0985 770 484

Email: ltphong@dthu.edu.vn