Chức năng, nhiệm vụ của Khoa GDTC - GDQP và AN

17/11/2016 249

1. Quá trình thành lập:
Sau khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp, năm 2004 khoa GDTC được thành lập và bắt đầu đào tạo ngành Giáo dục thể chất trình độ đại học và giảng dạy các môn về TDTT. Đến tháng 6/2013 khoa đổi tên thành Khoa Sư phạm TDTT theo quyết định số: 273/QĐ-ĐHĐT ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp. Đến năm 2015, Khoa Giáo dục Quốc phòng – An ninh sáp nhập với khoa Sư phạm TDTT thành Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninh theo quyết định số: 23/QĐ-ĐHĐT, ngày 13/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp.
Khoa GD Thể chất – GD Quốc phòng và An ninh được chính thức thành lập theo Quyết định số 124/QĐ-ĐHĐT ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc Nhà trường nhiệm kỳ 2017 - 2022.
2. Chức năng:

Quản lý hành chánh cấp cơ sở về tổ chức nhân sự, chương trình nội dung, phương pháp đào tạo, trang thiết bị phục vụ đào tạo trình đạo cao đẳng và đại học thuộc chuyên ngành giáo dục thể chất,  giáo dục thể chất không chuyên và giáo dục quốc phòng – an ninh. Quản lý các hoạt động khoa học - công nghệ về chuyên môn và các lĩnh vực phụ trách.

3. Nhiệm vụ:

-  Đào tạo chính quy giáo viên chuyên ngành GDTC trình độ Đại học, Cao đẳng cho khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

-  Đào tạo không chính quy trình độ Đại học, Cao đẳng ngành GDTC tại trường và các tỉnh liên kết.

-  Giảng dạy giáo dục thể chất và  giáo dục quốc phòng – an ninh cho các lớp sinh viên trong toàn trường.

-  Tổ chức và tham gia các hoạt động TDTT của nhà trường, rèn luyện sức khỏe cho sinh viên và CB – GV toàn trường.

-  Huấn luyện đội tuyển các môn thể thao tham gia các giải đấu, Hội thao trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp. Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác của nhà trường theo quy định cấp quản lý khoa.

- Tham gia xây dựng và phát triển chương trình, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng các trình độ cao đẳng và đại học.

- Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo, chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Biên soạn bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo.

- Tổ chức và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên TDTT cho các trường phổ thông.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ,  giảng viên thuộc khoa GDTC.


Các tin khác: