Cơ cấu Tổ chức của Khoa

Lãnh đạo khoa

Bộ môn Lý luận - PPDH GDTC

Bộ môn Bóng

Bộ môn Điền kinh - Võ thuật

Bộ môn Giáo dục quốc phòng và An ninh