ThS. La Văn Liêm

ThS. La Văn Liêm

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0919060440

Email: lvliem@dthu.edu.vn


1. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Trưởng khoa và trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công.
2. Phụ trách trực tiếp công tác quản lý người học; công tác chuyên môn Bộ môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh; công tác Khoa học và Công nghệ của Khoa và phụ trách trực tiếp các nhóm lĩnh vực về chuyên môn:
a) Đề xuất xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và tổ chức thực hiện công tác Giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác sinh viên, học viên đối với người học thuộc Khoa;
b) Phụ trách chỉ đạo công tác học tập, thi đua và đề nghị khen thưởng các hoạt động phong trào của sinh viên;
c) Quản lý chỉ đạo hoạt động Bộ môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, đề xuất xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công;
d) Phối hợp với Trưởng khoa xây dựng và hoàn thiện chương trình giảng dạy liên quan đến mảng công tác phụ trách;
đ) Đề xuất với Trưởng khoa nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
e) Phụ trách công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát các viên chức thực hiện nhiệm vụ công tác Giáo dục chính trị, tư tưởng và hoạt động giảng dạy của viên chức;
g) Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. Các hội nghị, hội thảo khoa học của viên chức và người học thuộc Khoa;
h) Phụ trách công tác quản lý người học, đội ngũ cố vấn học tập và các tổ chức đoàn thể thuộc Khoa;
i) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công cho Trưởng khoa;
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa và Hiệu trưởng phân công.

Nhân sự tại Khoa