Thông tin chi tiết

  • Họ tên:ThS. Nguyễn Văn Hậu
  • Chức vụ:Phó trưởng khoa phụ trách khoa
  • Học vị:Thạc sĩ
  • E-mail:nvhau@dthu.edu.vn

Phân công nhiệm vụ