Thông tin chi tiết

  • Họ tên:ThS. La Văn Liêm
  • Chức vụ:Phó trưởng khoa
  • Học vị:Ths
  • E-mail:lvliem@dthu.edu.vn

Phân công nhiệm vụ