DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA GDTC VÀ QP - AN, NHIỆM KỲ 2017 - 2019

02/06/2017 271

1.

Đồng chí: Nguyễn Tất Hùng

Chức vụ: Bí thư.

2.

Đồng chí: Huỳnh Chí Phụng

Chức vụ: Phó Bí thư.

3.

Đồng chí: Huỳnh Trung Trận

Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ

4.

Đồng chí: Lê Việt Hưng

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

5.

Đồng chí: Trịnh An Lợi

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

6.

Đồng chí: Võ Hoàng Sang

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

7.

Đồng chí: Nguyễn Việt Tiến

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

8.

Đồng chí: Võ Quang Tường Duy

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

9.

Đồng chí: Thạch Thị Sai

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

10.

Đồng chí: Nguyễn Trần Phước Thịnh

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

11.

Đồng chí: Huỳnh Thị Bích Tuyền

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành


Các tin khác: