Ban chi ủy Chi bộ

24/11/2016 224

 Chi bộ Khoa Giáo dục Thể chất - Giáo dục Quốc phòng và An ninh

  Đ/c Nguyễn Văn Hậu - Bí thư

Đ/c Trần Anh Hào - Phó Bí thư


Đ/c HLa Văn Liêm- Chi ủy viên

Đ/c Phạm Việt Thanh - Chi ủy viên

Đ/c Nguyễn Tất Hùng - Chi ủy viên


Các tin khác: