PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

17/11/2016 291

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
CỦA LÃNH ĐẠO KHOA, TRƯỞNG BỘ MÔN VÀ VĂN PHÒNG
Năm học 2018 – 2019


1. Ông Nguyễn Văn Hậu – Phó Trưởng khoa phụ trách khoa
- Phụ trách chung, lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ trường đại học và theo quy định của nhà trường.
-   Trực tiếp phụ trách công tác chuyên môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – An ninh.
-   Phụ trách công tác Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên.
- Quyết định mức thu – chi tài chính trong toàn khoa.
- Lãnh đạo các Trưởng bộ môn phân công giảng dạy cho giảng viên trong khoa đúng theo năng lực và trình độ chuyên môn.
- Lên kế hoạch công tác – quản lý – đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện theo yêu cầu, nhiệm vụ năm học.
-   Theo dõi, kiểm tra công tác giảng dạy của giảng viên và đánh giá xếp loại theo năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
2. Ông La Văn Liêm – Phó trưởng khoa
-   Phụ trách công tác học tập, thi đua và hoạt động phong trào của sinh viên.
-   Phụ trách thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp của sinh viên.
-   Phụ trách công tác NCKH của khoa.
-  Đề xuất với Phụ trách khoa xây dựng và hoàn thiện chương trình giảng dạy liên quan đến mảng công tác phụ trách.
-  Đề xuất với Phụ trách khoa nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
-   Theo dõi, kiểm tra công tác giảng dạy của giảng viên và đánh giá xếp loại.
-   Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công cho Phụ trách khoa.
-   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phụ trách khoa và Nhà trường phân công.
3. Ông Hồ Ngọc Lợi – Phó Trưởng khoa
- Phụ trách công tác Giáo dục thể chất không chuyên.
-   Phụ trách công tác ISO của đơn vị. 
- Theo dõi, kiểm tra công tác giảng dạy của giảng viên về Giáo dục thể chất không chuyên.
- Đề xuất với Phụ trách khoa xây dựng và hoàn thiện chương trình giảng dạy liên quan đến mảng công tác phụ trách.
- Đề xuất với Phụ trách khoa nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
-   Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công cho Phụ trách khoa.
-   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phụ trách khoa và Nhà trường phân công.
4. Ông Ngô Trần Thúc Bảo – Phó phụ trách Bộ môn Lý‎‎ luận và PPDH GDTC
- Quản lý chuyên môn về hoạt động của Bộ môn Lý‎‎ luận và PPDH GDTC.
- Phân công giảng dạy phù hợp, đúng chuyên môn và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng chuyên môn của các học phần quản lý; theo dõi tiến độ và kế hoạch giảng dạy của giảng viên.
- Xây dựng và hoàn thiện chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và học phần quản lý.
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của bộ môn; thực hiện nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với thực tiễn dạy học ở trường phổ thông.
- Quản lý hồ sơ giảng viên của bộ môn; phân công ra đề thi, duyệt đề thi, chấm thi…, tổ chức hoạt động chuyên môn: kiểm tra kế hoạch giảng dạy, dự giờ, đánh giá tiết dạy, rút kinh nghiệm.
- Tham mưu cho khoa về chương trình đào tạo và quản lý hoạt động đào tạo.
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công cho Phụ trách khoa về các hoạt động chuyên môn do bộ môn phụ trách.
- Chịu trách nhiệm trước khoa và nhà trường khi có thành viên trong Bộ môn vi phạm qui chế - qui định của khoa và Nhà trường.
5. Ông Phạm Việt Thanh– Phó Phụ trách Bộ môn Bóng
- Quản lý chuyên môn về hoạt động của Bộ môn Bóng.
- Phân công giảng dạy phù hợp, đúng chuyên môn và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng chuyên môn của các học phần quản lý; theo dõi tiến độ và kế hoạch giảng dạy của giảng viên.
- Xây dựng và hoàn thiện chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và học phần quản lý.
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của bộ môn; thực hiện nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với thực tiễn dạy học ở trường phổ thông.
- Quản lý hồ sơ giảng viên của bộ môn; tổ chức hoạt động chuyên môn: kiểm tra kế hoạch giảng dạy, dự giờ, đánh giá tiết dạy, rút kinh nghiệm.
- Tham mưu cho khoa về chương trình đào tạo và quản lý hoạt động đào tạo.
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công cho Phụ trách khoa về các hoạt động chuyên môn do bộ môn phụ trách.
- Chịu trách nhiệm trước khoa và nhà trường khi có thành viên trong Bộ môn vi phạm qui chế - qui định của khoa và Nhà trường.
6. Bà Lê Thị Minh Đạo – Trưởng Bộ môn Điền kinh – Võ thuật
- Quản lý chuyên môn về hoạt động của Bộ môn Điền kinh – Võ thuật.
- Phân công giảng dạy phù hợp, đúng chuyên môn và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng chuyên môn của các học phần quản lý; theo dõi tiến độ và kế hoạch giảng dạy của giảng viên.
- Xây dựng và hoàn thiện chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và học phần quản lý.
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của bộ môn; thực hiện nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với thực tiễn dạy học ở trường phổ thông.
- Quản lý hồ sơ giảng viên của bộ môn; tổ chức hoạt động chuyên môn: kiểm tra kế hoạch giảng dạy, dự giờ, đánh giá tiết dạy, rút kinh nghiệm.
- Tham mưu cho khoa về chương trình đào tạo và quản lý hoạt động đào tạo.
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công cho Phụ trách khoa về các hoạt động chuyên môn do bộ môn phụ trách.
- Chịu trách nhiệm trước khoa và nhà trường khi có thành viên trong Bộ môn vi phạm qui chế - qui định của khoa và Nhà trường.
7. Ông Tiêu Thanh Sang – Phó Phụ trách Bộ môn GDQP-AN
- Quản lý chuyên môn về hoạt động của Bộ môn GDQP – AN.
- Phân công giảng dạy phù hợp, đúng chuyên môn và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng chuyên môn của các học phần quản lý; theo dõi tiến độ và kế hoạch giảng dạy của giảng viên.
- Xây dựng và hoàn thiện chương trình, tham mưu cho khoa về chương trình đào tạo và quản lý hoạt động đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của bộ môn; thực hiện nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với thực tiễn dạy học ở trường phổ thông.
- Quản lý hồ sơ giảng viên của bộ môn; phân công ra đề thi, duyệt đề thi, chấm thi…, tổ chức hoạt động chuyên môn: kiểm tra kế hoạch giảng dạy, dự giờ, đánh giá tiết dạy, rút kinh nghiệm.
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công cho Phụ trách khoa về các hoạt động chuyên môn do bộ môn phụ trách.
- Chịu trách nhiệm trước khoa và nhà trường khi có thành viên trong Bộ môn vi phạm qui chế - qui định của khoa và Nhà trường.
8. Ông Nguyễn Hoàng Lâm Em – Giảng viên kiêm quản lý học tập
Phụ trách, quản lý học tập mảng giáo dục thể chất (GDTC) chuyên và liên thông, gồm:
-  Lập kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, điểm thi học phần.
-  Kiểm tra, quản lý giờ dạy của GV trong khoa, báo cáo tình hình giảng dạy, tiến trình giảng dạy theo đúng kế hoạch và chương trình.
-  Quản lý bài thi, điểm thi học kỳ và lên điểm theo đúng quy định.
-  Hướng dẫn sinh viên thực hiện đúng các quy trình quản lý đào tạo.
-  Thực hiện báo cáo hàng tháng.
-  Thực hiện công việc khác do cấp trên phân công.
9. Bà Trương Thị Quý – Chuyên viên quản lý học tập
Phụ trách, quản lý học tập mảng Giáo dục thể chất không chuyên và Giáo dục quốc phòng:
- Lập thời khoá biểu, quản lý hồ sơ, bài thi, điểm thi học phần.
- Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ và hành chánh của khoa.
-  Thực hiện chấm công, phân công coi thi theo học kỳ.
-  Thư ký ISO của khoa.
-  Thanh – quyết toán kinh phí hoạt động của khoa theo quy định.
-  Phụ trách công tác tài chính của khoa, thu học phí các lớp chính quy và liên thông.
-  Thực hiện công việc khác do cấp trên phân công.
10. Ông Phạm Thanh Tùng – Giảng viên kiêm quản lý sinh viên
10.1. Phụ trách, quản lý sinh viên khoa:
-  Theo dõi, báo cáo hoạt động, kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên.
-  Xét học bổng khuyến khích học tập và học bổng tài trợ cho sinh viên.
-  Đề xuất các chế độ chính sách cho sinh viên.
-  Theo dõi quản lý sinh viên, đề nghị khen thưởng và kỷ luật sinh viên.
-  Tổ chức quản lý nề nếp học tập, tham gia đôn đốc tổ chức các hoạt động phong trào, ngoại khoá của sinh viên do khoa và Nhà trường tổ chức.
10.2. Quản lý tài sản, dụng cụ và sân bãi giảng dạy, gồm:
-   Quản lý chung tài sản, cơ sở vật chất và dụng cụ giảng dạy và đề xuất sửa chữa kịp thời khi có hư, hỏng.
-   Đề xuất, dự trù kinh phí mua sắm dụng cụ giảng dạy hàng năm.
-   Thực hiện công việc khác do cấp trên phân công.


Các tin khác: