KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 – 2019

17/11/2016 254

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 – 2019


Căn cứ Chỉ thị số 2919/ CT- BGDĐT Ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành giáo dục.
Thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2011- 2020;
Thực hiện định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019 của nhà trường theo chủ đề: Tiếp tục đổi mới sáng tạo trong hoạt động dạy học”.
Khoa Giáo dục thể chất – Giáo dục Quốc phòng và An ninh định hướng nhiệm vụ trọng tâm cho năm học 2018 – 2019 như sau:
1. Khái quát tình hình đơn vị
1.1. Số liệu
Khoa có tổng số 32 viên chức, bao gồm: 1 Tiến sĩ, 23 Thạc sĩ (có 4 đang học NCS), 8 Cử nhân (có 4 đang học Cao học).
Cơ cấu tổ chức:
- Lãnh đạo khoa: 03 người.
- 04 Tổ chuyên môn (Tổ Lý luận và PPDH GDTC; Tổ Điền kinh và Võ thuật - Tổ môn Bóng; Tổ GDQP và AN)
- 01 Chi bộ; 01 Tổ Công đoàn và 01 Liên chi đoàn Thanh niên.

1.2. Thuận lợi
- Được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường, tạo điều kiện cho khoa GDTC- GDQP và AN thực hiện mục tiêu đào tạo chuyên ngành sư phạm Giáo dục     thể chất hệ Đại học – Cao đẳng và giảng dạy GDQP và AN cho sinh viên toàn trường;
- Cán bộ, giảng viên trong khoa đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu xây dựng khoa ngày càng vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Phần lớn đội ngũ cán bộ, giảng viên trong khoa có đủ kinh nghiệm và nhiệt tình trong công tác – công việc, đáp ứng đủ nhu cầu giảng dạy các lớp chính quy và không chính quy trong và ngoài tỉnh.
1.3. Khó khăn
- Số lớp sinh viên ít vì vậy số giờ dạy của giảng viên trong khoa không nhiều, một số chưa đủ chuẩn;
- Giảng viên chuyên ngành về môn Lý luận còn thiếu (nên phải mời giảng) và một số giảng viên còn phải kiêm nhiệm nhiều bộ môn;
- Điều kiện sân bãi phục vụ giảng dạy môn GDQP và AN còn hạn chế.
2. Một số hoạt động trọng tâm năm học 2018– 2019
2.1. Công tác chính trị tư tưởng
- Cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khoa nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, của Trường cũng như của địa phương nơi cư trú;
- Tiếp tục tổ chức thực hiện thường xuyên việc “ Học tập và làm theo phong cách, tư tưởng , đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động của ngành “ Mỗi thầy,      cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, góp phần thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW . Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Thực hiện có hiệu quả định hướng trọng tâm năm học 2018- 2019 của Nhà trường.
- Tổ chức cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khoa tham gia đầy đủ các đợt học Nghị quyết, Chỉ thị… của Đảng, Nhà nước, của ngành và của Trường;
- Cán bộ, giảng viên trong khoa đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong sinh hoạt và trong công tác để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2.2. Công tác đào tạo
- Giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình đào tạo.
- Thực hiện đúng quy định, hiệu quả về công tác tuyển sinh các trình độ và các hình thức đào tạo.
- Xây dựng, đánh giá và phát triển chương trình đào tạo theo đúng quy định hiện hành; chú trọng bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và trang bị kỹ năng cho người học.
- Cập nhật thống kê đầy đủ các thông tin về việc làm của người học sau tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp từng khóa học. Có biện pháp và thông tin hỗ trợ người học tìm việc làm sau tốt nghiệp.
- Tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng viên, đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo ngành.
- Tạo kiều kiện cho giáo viên thực hiện công tác bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giảng viên.
- Tổ chức rút kinh nghiệm và bổ sung, phát triển chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội, “ lấy ý kiến phản hồi từ cựu người học và nhà tuyển dụng”.
- Phân công giảng dạy đúng trình độ, chuyên môn và đúng quy trình.
- Tham gia các cuộc hội thảo về đổi mới PPDH, thực hiện biên soạn giáo trình bài giảng giảng dạy.
- Tăng cường đổi mới PPDH, tổ chức dạy học - tự học để sinh viên biết cách tự học - thực hiện giảm giờ lý thuyết, tăng cường tự học - tự nghiên cứu .
2.3. Công tác giảng dạy
- Tổ chức chặt chẽ quá trình đào tạo, đặc biệt tăng cường công tác quản lý giảng dạy, quản lý học tập, đảm bảo đúng quy chế thi, kiểm tra đánh giá;
-  Mỗi giáo viên phải đăng ký giờ dạy tốt ít nhất 2 tiết/HK, khoa - tổ có kế hoạch dự giờ hoặc dự giờ đột xuất;
- Tăng cường bồi dưỡng cho sinh viên cách ứng xử trong giao tiếp (sinh viên với giáo viên và nhân viên; sinh viên với sinh viên…), đặc biệt là trong thi đấu thể thao;
- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên chuẩn bị giáo án đầy đủ,  giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, . . . để hướng dẫn sinh viên phương pháp học tập và rèn luyện;
- Đảm bảo giờ giấc khi lên lớp, đúng tư thế tác phong. Thực hiện tốt qui định chung về đảm bảo an toàn khi tập luyện, thi đấu và giảng dạy
+ Yêu cầu giáo viên ra vào lớp đúng giờ, tư thế tác phong nghiêm túc, trang phục đúng qui định;
+ Đối với sinh viên đảm bảo đúng trang phục qui định (quần áo, giầy, tất gọn gàng) để thực hiện tốt qui định chung về đảm bảo an toàn khi tập luyện, thi đấu và giảng dạy;
+ Giảng viên phải phổ biến và nhắc nhở thường xuyên những qui định chung về bảo đảm an toàn khi tập luyện cho sinh viên, yêu cầu sinh viên phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ;
- Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên phải: bảo đảm khách quan, công khai và công bàng, chính xác; qui định rõ ràng và công bố nội dung kiểm tra cho học sinh biết để học tập, ôn luyện.
- Giao cho các tổ chuyên môn có kế hoạch mua sắm, sữa chữa dụng cụ sân bãi và quản lý thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy;
- Xây dựng các qui trình học tập, tập luyện TDTT, thi đấu để phòng chống tai nạn đáng tiếc xảy ra;
- Hoàn thiện, cập nhật thông tin và các hoạt động trên Website của khoa để phục vụ tốt cho công tác dạy và học;
2.4. Công tác bồi dưỡng và NCKH
- Tăng cường hoạt động nghiên cứu ứng dụng: tham gia thực hiện đề tài khoa học, viết bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.
- Tất cả các giảng viên đều phải tham gia đầy đủ các lớp nâng cao trình độ về ngoại ngữ, tin học;
- Thực hiện đầy đủ quy định về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên cơ hữu trường đại học. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã đăng ký phải thực hiện đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, hiệu quả và phải được xét duyệt, thẩm định đúng quy trình đã quy định và phải dược ứng dụng vào thực tế
- Quan tâm công tác hướng dẫn sinh viên làm NCKH.
2.5. Công tác quản lý
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của khoa, tổ bộ môn, cá nhân giảng viên theo Điều lệ trường Đại học và Luật giáo dục đã ban hành.
- Quản lý chặt chẽ chương trình đào tạo các lớp chính quy, các lớp liên thông và giảng dạy GDTC, GDQP-AN cho các lớp không chuyên tại trường Đại học Đồng Tháp và các tỉnh liên kết đào tạo trên tinh thần phát huy sức mạnh, tính chủ động, sáng tạo, cụ thể:
+ Giáo vụ quản lý chặt chẽ quá trình học tập của các lớp chính quy, liên thông và các lớp GDTC, GDQP không chuyên: thời khóa biểu, lịch thi, coi thi, chấm thi nghiêm túc. Quản lý hồ sơ điểm của các lớp, thông báo kịp thời kế hoạch học tập cho các lớp (mở các môn học và đăng ký môn học …).
+ Lãnh đạo khoa duyệt phân công giảng dạy của tổ chuyện môn đảm bảo giảng viên giảng dạy đúng chuyên môn, trình độ. Lập kế hoạch đào tạo và giảng dạy đúng tiến độ chương trình, giải quyết kịp thời những yêu cầu, kiến nghị của các lớp.
- Giảng viên phải đảm bảo giờ giấc lên lớp, đúng tư thế tác phong, nghiêm túc thực hiện đúng chương trình và tiến độ giảng dạy, điểm danh sĩ số sinh viên theo qui định,  tổ chức chấm thi – ra đề thi khách quan, chính xác trung thực.
- Trưởng bộ môn thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cá nhân, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên công tác chuyên môn không để xảy ra sai phạm đáng tiếc, tổ trưởng chuyên môn phải chịu trách nhiệm khi CB-GV thuộc đơn vị có sai phạm.
-  Quản lý tốt và đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, chính xác trong coi thi và  chấm thi.
-  Đổi mới cách ra đề thi, kiểm tra phù hợp với trình độ và kiến thức của sinh viên.
2.6. Công tác quản lý sinh viên
- Tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và các hoạt động phong trào trong sinh viên.
- Thực hiện tốt công tác quản lý sinh viên: học tập, rèn luyện, chấp hành quy chế, sinh viên ngoại trú, nội trú, …
- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho sinh viên
- Tổ chức thực hiện tốt đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trường học, phòng chống vi phạm pháp luật trong sinh viên.
- Nâng cao chất lượng hoạt động cố vấn học tập, quản lý sinh viên và tăng cường đầu tư hoạt động tư vấn cho người học.
- Tổ chức gặp gỡ sinh viên trong năm học theo từng học kỳ.
2.7. Các tổ chức, đoàn thể
2.7.1. Công đoàn
- Phải có kế hoạch hoạt động cụ thể, công khai và phát huy vai trò của Công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi của công đoàn viên;
- Tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất và tnh thần của công đoàn viên.
2.7.2. Đoàn Thanh niên
- Xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, thiết thực cho đoàn viên, thanh niên trong khoa; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong hoạt động đoàn;
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong hoạt động đoàn;
- Từng bước nâng cao năng lực quản lí, lãnh đạo của Ban Chấp hành Liên chi đoàn khoa.

3. Chỉ tiêu phấn đấu của khoa trong năm học 2018 - 2019
3.1. Cán bộ - giảng viên

  • 100% CBGV đạt lao động Tiên tiến;
  • Phấn đấu có 15% CBGV đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;
  • Tổ bộ môn: Tổ Lao động Tiên tiến, Xuất sắc;
  • Khoa: Tập thể Lao động Xuất sắc;
  • Khoa không có CBGV vi phạm pháp luật và kỷ luật lao động;

3.2. Sinh viên

  • Phấn đấu 100% SV có hạnh kiểm từ Khá trở lên;
  • Phấn đấu không có sinh viên vi phạm nội quy, quy chế và vi phạm pháp luật;
  • 80% sinh viên tham gia học tập ngoại ngữ , tin học;
  • Phấn đấu 70% sinh viên đạt chuẩn đầu ra khi Tốt nghiệp;
  • Thi đua học tốt trong đó: 70% sinh viên đạt loại khá; phấn đấu 10% sinh viên đạt loại giỏi và xuất sắc.

Trên đây là kế hoạch năm học 2018 – 2019 của Giáo dục thể chất – Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

                                                                                                             PHỤ TRÁCH KHOA                                                                                                               Nguyễn Văn Hậu


Các tin khác: